İZLENİMCİLİK İZLERİ

Avrupa’da izlenimcilik. İzlenimcilik akımı. İzlenimcilik akımı nasıl başlamıştır. İzlenimcilik nedir. İzlenimcilik akımı özellikleri. Sürrealizm ve izlenimcilik ilişkisi. İzlenimcilik akımı ve Fransa

İzlenimcilik akımı sanayi devriminin işiğinda var olan en flu alımlardan birisidir. Akımın öncülerinden Claude Monet ışık, renk ve yansımanın insanlar üzerindeki duygusal güdümlenmelerinden yararlanarak izlenimci akımın öncülerindendir. Görselin kendisinden daha çok yansımalar, ışıklar ve renkler önemlidir. Objenin kendisinden daha çok üzerimizde bıraktığı etki önemlidir. İzlenimcilik akımının doğmasında en büyük etkenlerden birisi olan devrin düşünsel yapısı etkilidir. Her akım büyük sarsıntılarla veya yeni başlangıçlarla ortaya çıkmıştır. Empresyonizm(izlenimcilik) akımı II. Dünya savaşından sonra insanların rahata kavuşma isteklerinden doğan bir akımdır. akımın başlıca özellikleri şöyledir;

1. Dış dünya ile ilgili gözlemler, olduğu gibi tüm ayrıntılarıyla anlatılmaz ancak edinilen izlenimler ölçüsünde aktarılır.
2. Empresyonist sanatçılar, dış dünyada gördüğü varlıkların; gerçek, realist yönünü değil kendinde uyandırdığı izlenimleri anlatır. Çünkü onların anlattıkları dış dünya değil, bu dünyanın hayalleriyle bezenmiş izlenimleridir.
3. Empresyonizm, her şeyden önce özgürlüğün sembolüdür. Özellikle empresyonist ressamlar, alışılmış hiçbir kurala bağlı kalmamışlardır. Böylece empresyonist resimde renklerin özgürlüğü sağlandığından sistemsiz bir coşkunluk vardır.
4. 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış, Fransa‘da gelişmiş; daha çok, edebiyatta, resimde, müzikte etkisini göstermiştir. Empresyonistler, varlığın gerçek, nesnel yanını değil, sanatçıda uyandırdığı izlenimleri anlatma amacını gütmüşlerdir. Bu izlenim, sanatçıdan sanatçıya değiştiği için, ortaya konan sanat yapıtı, onu ortaya koyanın kişiliğini yansıtır. Yapıtlarında kendi iç dünyalarını dile getirdikleri için, çevreyi saran evrene ve dış dünyaya karşı ilgisizdirler.
5. Duyularımızın dış evreni bize olduğu gibi değil, onun gerçek görünüşünü değiştirerek ulaştırdığı kabul edilmiştir.
6. Sanatçılar, yapıtlarında, dış dünyada gördüklerinin gerçek yönünü değil; “kendilerinde uyandırdığı izlenimleri” anlatmışlardır.
7. Dünya edebiyatında temsilcileri: Rainer Maria Rilke, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud

Sürrealizm akımıyla yakın bir ilişkiye sahip bu akım; Toplumun gerilmiş duygularının bir gevşemesidir. Empresyonizm 19. yy Fransasında doğmuş, Almanya’nın savaştan sonra dışavurumculuk akımının izleriyle beraber ortaya cıkmıştır. Özgür ve rastgele imgelerin üzerimizdeki etkisini sembolikleştiren bu akım. Bu gün ki temel sembollerin oluşumunda büyük rol oynamıştır.